Họ Lâm
Lagi, Bình Thuận, Việt Nam
Tháng     Năm  

  

.