Họ Lâm
Lagi, Bình Thuận, Việt Nam
. Tìm thấy: 491
Trai - đời: 1 - vị trí: 0
Con trai: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Lâm Khai Lý
Có 2 vợ - Con trai: 4 - Con gái: 7
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+1
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 5
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+2
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 2
Trai - đời: 3 - vị trí: 01.10. ; Bố: Lâm Thiên Viên
Có 3 vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 01.10.+1
Có chồng - Con trai: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 01.10.+2
Có chồng - Con trai: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 01.10.+3
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Gái - đời: 3 - vị trí: 01.11g ; Bố: Lâm Thiên Viên
Có chồng - Con trai: 5 - Con gái: 3
Rể - đời: 3 - vị trí: 01.11g+1
Có vợ - Con trai: 5 - Con gái: 3
Trai - đời: 3 - vị trí: 011 ; Bố: Lâm Thiên Viên
Có vợ - Con trai: 6 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+1
Có chồng - Con trai: 6 - Con gái: 1
Gái - đời: 3 - vị trí: 012g ; Bố: Lâm Thiên Viên
Có chồng
Rể - đời: 3 - vị trí: 012g+1
Có vợ
Trai - đời: 3 - vị trí: 013 ; Bố: Lâm Thiên Viên
Có 2 vợ - Con trai: 4 - Con gái: 7
Dâu - đời: 3 - vị trí: 013+1
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 7
Dâu - đời: 3 - vị trí: 013+2
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 014 ; Bố: Lâm Thiên Viên
Có vợ - Con trai: 5 - Con gái: 3
Một số kết quả thống kê
491 thành viên / 7 đời
Con trai nhánh nội 70 Xem
Con gái nhánh nội 64 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 33 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 36 Xem
Con rể nhánh nội 35 Xem
Con dâu nhánh nội 36 Xem
Con trai nhánh ngoại 109 Xem
Con gái nhánh ngoại 113 Xem
Con rể nhánh ngoại 30 Xem
Con dâu nhánh ngoại 34 Xem
.