Họ Lâm
Lagi, Bình Thuận, Việt Nam
. Tìm thấy: 12
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+1
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 5 ; Ngày mất: 13/11/1935 lịch Âm
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+1
Có chồng - Con trai: 6 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 25/10/1978 lịch Âm
Trai - đời: 3 - vị trí: 013 ; Bố: Lâm Thiên Viên
Có 2 vợ - Con trai: 4 - Con gái: 7 ; Ngày mất: 22/10/1952 lịch Âm
Dâu - đời: 3 - vị trí: 014+1
Có chồng - Con trai: 5 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 27/12/2000 lịch Âm
Rể - đời: 3 - vị trí: 018g+1
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 14/10/1952 lịch Âm
Gái - đời: 3 - vị trí: 019g ; Bố: Lâm Thiên Viên
Có chồng - Con trai: 4 ; Ngày mất: 12/11/1996 lịch Âm
Rể - đời: 3 - vị trí: 019g+1
Có vợ - Con trai: 4 ; Ngày mất: 11/10/1986 lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 0116 ; Bố: Lâm Thọ Vinh
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 5 ; Ngày mất: 22/12/2020 lịch Dương
Trai - đời: 4 - vị trí: 0117 ; Bố: Lâm Thọ Vinh
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 04/10/2017 lịch Âm
Rể - đời: 4 - vị trí: 0141g+1
Có vợ - Con trai: 6 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 23/10/2015 lịch Âm, Ất Mùi
Gái - đời: 4 - vị trí: 0145g ; Bố: Lâm Thọ Quán
; Ngày mất: 03/10/2022 lịch Âm
Rể - nhánh ngoại - đời: 4 - vị trí: 016g1g+1
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 02/12/2007 lịch Âm
Một số kết quả thống kê
491 thành viên / 7 đời
Con trai nhánh nội 70 Xem
Con gái nhánh nội 64 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 33 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 36 Xem
Con rể nhánh nội 35 Xem
Con dâu nhánh nội 36 Xem
Con trai nhánh ngoại 109 Xem
Con gái nhánh ngoại 113 Xem
Con rể nhánh ngoại 30 Xem
Con dâu nhánh ngoại 34 Xem
.