Họ Lâm
Lagi, Bình Thuận, Việt Nam
. Tìm thấy: 13
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+2
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 29/03/1963 lịch Âm
Dâu - đời: 3 - vị trí: 01.10.+3
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 20/04/2014 lịch Âm
Gái - đời: 3 - vị trí: 01.11g ; Bố: Lâm Thiên Viên
Có chồng - Con trai: 5 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 25/04/1998 lịch Âm
Gái - đời: 3 - vị trí: 015g ; Bố: Lâm Thiên Viên
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 14/02/1940 lịch Âm
Rể - đời: 3 - vị trí: 015g+1
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 07/02/1981 lịch Âm
Rể - đời: 3 - vị trí: 016g+1
Có vợ - Con gái: 1 ; Ngày mất: 25/02/1937 lịch Âm
Gái - đời: 3 - vị trí: 018g ; Bố: Lâm Thiên Viên
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 03/04/2016 lịch Âm, Bính Thân
Trai - đời: 4 - vị trí: 0112 ; Bố: Lâm Thọ Vinh
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 13/02/1997 lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0131+1
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 7 ; Ngày mất: 17/03/2018 lịch Âm, Mậu Tuất
Trai - đời: 4 - vị trí: 0142 ; Bố: Lâm Thọ Quán
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 06/04/2017 lịch Âm
Gái - nhánh ngoại - đời: 4 - vị trí: 016g1g ; Bố: Trịnh Tâm Thành
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 29/02/2009 lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 01123 ; Bố: Lâm Hồng Long
; Ngày mất: 29/02/1992 lịch Âm
Gái - nhánh ngoại - đời: 6 - vị trí: 01.11g6g2g2g ; Bố: Nguyễn Bấu
; Ngày mất: 04/04/2015 lịch Âm
Một số kết quả thống kê
491 thành viên / 7 đời
Con trai nhánh nội 70 Xem
Con gái nhánh nội 64 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 33 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 36 Xem
Con rể nhánh nội 35 Xem
Con dâu nhánh nội 36 Xem
Con trai nhánh ngoại 109 Xem
Con gái nhánh ngoại 113 Xem
Con rể nhánh ngoại 30 Xem
Con dâu nhánh ngoại 34 Xem
.